O dziewięciu chórach anielskich…

Poza znanymi Archaniołami Michałem, Gabrielem i Rafałem tak chętnie pisanymi poznajmy jeszcze pozostałe. Według świętego Dionizego Areopagity czytając w wierszach „Hermeneii”, chórów świętych aniołów jest aż dziewięć! Podzielone zostały na trzy stopnie.

Pierwszy stopień to Trony, Cherubiny, Serafiny. Te trzy to najwyższe chóry anielskie. Odznaczają się tym, że krążą wokół Boga trwając w najczystszej miłości i w całkowicie duchowym, niezmiennym ruchu. Ich poznanie Boga dokonuje się w prostym, ogarniającym poznaniu, pełnym nadprzyrodzonego światła. Poznanie to zawiera wiedzę o dziełach Bożych. Kluczem do poznania aniołów są ich imiona, które odsłaniają właściwości ich istot.

220px-Seraphim_-_Petites_Heures_de_Jean_de_Berry
Bóg i dwa serafiny. Iluminacja z XIV-wiecznego manuskryptu Petites Heures de Jean de Berry

Serafin znaczy „ten który zapala” czy „rozgrzewa” i wyraża płonący żar miłości Bożej. Charakteryzujący duchy najwyższego porządku mające zdolność rozpalania podporządkowanych im duchów niższych do podobnego żaru. Serafini przejmują miłość od Boga i przekazują ją dalej. Przekazują to, co najcenniejsze, co jest nałożenie aturą Boga, bez czego człowiek nie może być naprawdę człowiekiem. Miłość to w życiu religijnym najbardziej istotna więź z Bogiem i ze światem aniołów i ludzi.

104ed4de01b44a0c480198e619b85735 (1)
Święty Makary i Cherubin

Cherubini biorą nazwę od swej zdolności pojmowania światła wypływającego z Boga, od daru uzdalniającego ich do oglądania Bożej piękności oraz dzielenia się z innymi przepełniającą ich mądrością. Cherubini przejmują od Boga Jego wiedzę, wszelkie rozumienia i kierują je dalej. Właśnie to przelewanie się na chóry niższe powoduje, że wszystkie mają pewien udział w ich żarze miłości i w pełni ich mądrości. Nawet najniższe duchy cieszą się mocą udzielania ze swej pełni, a czynią to w stosunku do człowieka.

854c21ec2842cc22cf0d7725e0978dc7

Trony to aniołowie, na których Bóg się wspiera. One czytają w Bogu idee dzieł Bożych i Jego zamysły. Bóg się „wspiera” na więzi ze światem stworzonym przez siebie. Najważniejsze w tym świecie są osoby: aniołowie i ludzie. Trony oznaczają także wyniesienie ponad wszystko, co niższe, oraz nie znające przeszkód wznoszenie się ku temu co Boskie i święte. Trony oznaczają zatem gorliwość w niezmiennym trwaniu ze wszystkich sił przed Bogiem.

soborul-arhanghelilor-mihail-gavriil-ingeri_w853_h1000_q100

Drugi stopień jest zwany „ozdobieniem” to: Panowania, Potęgi i Moce. Te trzy chóry anielskie stanowią średni stopień istot duchowych, tym samym są trochę dalej od Boga.

Panowania to aniołowie mający szczególny udział w mocy Boga, dzięki której Bóg utrzymuje świat w ładzie i harmonii. Pomagają w umacnianiu panowania Boga w Kościele i na świecie. Bóg powierza ich opiece osoby, które w życiu społecznym pełnią zadania kierownicze.

Moce to aniołowie posiadający nadzwyczajny udział w Bożej mocy. Aniołowie Moce dzięki Bożej mocy wznoszą się niezłomnym duchem i we właściwy sposób do Boga, i z dobrocią wpływają na duchy niższe, aby i one, upodabniały się do prawzoru wszelkiej duchowej mocy, czyli do Boga i objawiały Jego potęgę przez pełne dobroci i wspaniałości działanie. Do aniołów Mocy można zwracać się z prośbą o cnotę męstwa, potrzebną do wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa i do praktyki cnót chrześcijańskich. Stąd ci aniołowie są także zwani aniołami cnót. Oni chronią również od ulegania pokusom skłaniającym nas do złego.

Aniołowie chóru Potęg noszą nazwę od swej dzielnej, nieustraszonej męskości, spływającej na każde ich działanie i nie dopuszczającej się niczego, co mogłoby zahamować użyczone im przez Boga światło. Dążą ze wszystkich sił do naśladowania Boga. Są stale wpatrzeni w nadprzyrodzoną i twórczą siłę Boga. Chronią ludzi przed wpływami złego ducha i pomagają we wzroście życia duchowego, a w szczególności w umocnieniu trzech cnót: wiary, nadziei i miłości.

Trzeci stopień to Księstwa Archaniołowie i Aniołowie. Te trzy chóry anielskie stanowią najniższy stopień istot duchowych.

Księstwa oznaczają władzę przewodzenia i kierowania w sposób podobny Bogu, tzn. poddanie siebie prawzorowi wszelkiego kierownictwa i pociąganie innych, by je w sobie odzwierciedlali i objawiali. Jest to grupa aniołów, która zajmuje się zespołami ludzi kieruje np. losami państw. Należy im powierzać opiece osoby rządzące krajami i narodami. Prosić o łaski potrzebne do sprawiedliwego i mądrego zarządzania.

Archaniołowie należą do najbardziej znanych nam aniołów. Wszyscy aniołowie zajmują się sprawami ludzi, jednak archaniołowie zajmują się sprawami społecznie ważnymi. Najbardziej znani archaniołowie to św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał. Świętego Michała Archanioła prosimy, by nas bronił w duchowej walce przeciwko zasadzkom złego ducha. Świętego Gabriela Archanioła prosi się, by udzielał czułej miłości do słowa wcielonego i Jego Najświętszej Matki. Natomiast Świętego Rafała Archanioła, prosimy by nas chronił od niebezpieczeństw duszy i ciała, zwłaszcza w czasie podróżowania. Św. Michał znaczy – Któż jak Bóg; Św. Gabriel znaczy – Bóg jest mocą; Św. Rafał znaczy – Bóg uleczył.

Najniższy chór to Aniołowie Stróżowie. Ich zadaniem jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie. Stąd nieustannie interesują się życiem człowieka. Również pojedyncze kraje i narody posiadają swoich szczególnych Aniołów Stróżów. W czasie objawienia w Fatimie Anioł powiedział do dzieci: „Jestem Aniołem Stróżem Portugalii”. O istnieniu aniołów zwanych Księstwami mówi św. Paweł w Liście do Efezjan (Ef 1,21). O archaniołach mówi List św. Judy Apostoła (Jud 9), natomiast o aniołach mnóstwo tekstów biblijnych.

Oglądając uważnie ikony znając już hierarchię anielską dostrzeżemy ogniste obręcze oraz dziwne postaci ze skrzydłami lub oczami to właśnie chóry anielskie.

 

Reklama